Послушайте мировую песенную классику, не пожалеете!

Послушайте мировую песенную классику, не пожалеете!
 1. 1.
  Ìóñëèì Ìàãîìàåâ è Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè - Ñèíÿÿ âå÷íîñòü (11.11.2011)
  2:47
 2. 2.
  К/ф "Крестный отец" (mp3host.ru)
  3:05
 3. 3.
  Frank Senatra
  -
  All My Love
  3:32
 4. 4.
  Ìèð ñ òîáîé
  2:48
 5. 5.
  Ýíãåëüáåðò Õàìïåðäèíê
  -
  Ñêàæèòå, äåâóøêè
  3:08
 6. 6.
  Ìèð ñ òîáîé
  2:48
 7. 7.
  Dean Martin
  -
  Love (Your Spell Is Everywhere)
  2:25
Leave a reply